Bachelor´s Degree Programme in Primary Teacher Education

Degree title:
Bachelor of Arts (Education)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luokanopettajan kandidaattiohjelma sisältää seuraavat opinnot: kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset opinnot, yleisopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja,

Luokanopettajan kelpoisuus (ks. asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttää kasvatustieteen maisterin (KM) tutkintoa (300 op), johon sisältyvät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (vähintään 60 op; ns. POM-opinnot) sekä opettajan pedagogiset opinnot harjoitteluineen (vähintään 60 op). Kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää opintoja oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien ja yliopistojen tarjoamasta valikoimasta esimerkiksi siten, että tutkinnot sisältää myös perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden tai erityisopettajan / erityisluokan-opettajan kelpoisuuden.

Opetuskielinä voivat olla suomi ja englanti. Opettajankoulutuksessa kansainvälistymisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen integroituu opetussuunnitelman toimintakulttuuriin ja opiskeltaviin autenttisiin ilmiöihin.

Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmien (yht. 300 op) rakenne ja sisällöt: https://r.jyu.fi/E2V 

Learning outcomes

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
  • osaa arvioida ymmärrystään opettajuuden ydinosaamisalueilla sekä asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita
  • ymmärtää oppiaineiden, laaja-alaisen oppimisen ja opetuksen lähtökohtia sekä tavoitteita
  • tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja, opetuskokonaisuuksia ja oppimisympäristöjä
  • omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja monialaiseen yhteistyöhön
  • kykenee kommunikoimaan ja opiskelemaan vieraalla kielellä
  • tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia rakenteellisia ehtoja
  • osaa hyödyntää tutkimustietoa osana ammatillista kehittymistään

Structure

Select all (133+ cr)