POMM1063 Mathematics and Pedagogy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla perehdytään matematiikan oppimisen ja opetuksen keskeisiin ilmiöihin.

Description

 • oppilaiden matemaattisten ideoiden ja haasteiden tulkitseminen sekä oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opetuksessa ja niiden kehittymisen tukeminen
 • erilaiset ajattelutavat sekä ymmärtämisen ja oppimisen piirteet keskeisten matematiikan käsitteiden tarkastelussa
 • aktiviteettien laatiminen, työtavat, opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät
 • matemaattinen ongelmanratkaisu, tutkiva oppiminen ja matemaattinen ajattelu sekä näiden ohjaaminen ja tukeminen
 • keskeiset matematiikan oppimisen prosessit
 • matematiikan oppimista tukeva vuorovaikutus
 • uskomusten, tunteiden ja motivaation merkitys matematiikan oppimisessa
 • fyysiset ja digitaaliset toimintavälineet matematiikassa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisen ajattelun ja matematiikan oppimisen tunnuspiirteitä
 • osaa hyödyntää erilaisia ajattelutapoja ja ymmärtämisen piirteitä keskeisten matematiikan käsitteiden tarkastelussa
 • tietää, miten matematiikan opetuksessa voidaan hyödyntää matemaattista ongelmanratkaisua ja osaa laatia oppimisaktiviteetteja, joissa oppilaat tutkivat matemaattisia ilmiöitä
 • osaa tarkastella ja valita tarkoituksenmukaisia matematiikan työtapoja ja opetusmenetelmiä sekä arviointimenettelyjä
 • tunnistaa matematiikan oppimista edistävän vuorovaikutuksen piirteitä ja tietää, miten opettaja voi tukea vuorovaikutusta
 • osaa tarkastella analyyttisesti matematiikan oppimista ja opetusta sekä omia käsityksiään matematiikan oppimisesta ja opetuksesta
 • ymmärtää uskomusten, tunteiden ja motivaation merkityksen matematiikan oppimisessa.

Study materials

Joutsenlahti, J., Silfverberg, H., Räsänen, P. (toim.). 2018. Matematiikan oppiminen ja opetus. Niilo Mäki Instituutti.


Van de Walle, J. A. 2016. Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally. Pearson.

Muu kurssilla sovittava kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen työskentely.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching