OKLA4301 Bachelor's Thesis and Seminar (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta

  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet

  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin

  • toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen

  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään Kandidaatin tutkielma ja seminaari -opintojakson aikana.

OKLA4301 Kandidaatintutkielma ja seminaari -opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Valitse Tapa 2 jos teet kandidaatintutkielman lukuvuonna 2021-2022 tai 2022-2023.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching