OKLA3029 Knowing and Expertise: Teaching Practice 2 (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education, University of Jyväskylä Teacher Training School
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso sijoittuu erityisesti Pedagogisen osaamisen sekä Vuorovaikutusosaamisen ja moninaisuuteen liittyvän osaamisen ydinosaamisalueille. 

Opintojakson keskeisenä sisältönä on: 

 • opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • yhteisopettajuus
 • opetuksen dokumentointi ja siihen liittyvät tehtävät
 • vuorovaikutusosaaminen
 • tieto- ja viestintäteknologian pedagogisiin käyttötapoihin tutustuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimistilanteita ja -kokonaisuuksia sekä itsenäisesti että ryhmässä.
 • osaa huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden oppimisedellytykset, kokemukset sekä intressit.
 • ymmärtää emotionaalisen läsnäolon tärkeyden oppilaan oppimiselle.
 • ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • ymmärtää opetusvuorovaikutuksen merkityksen ryhmän hallinnalle sekä motivaatiolle.
 • hahmottaa opetukselle erilaisia tavoite- ja toteutusvaihtoehtoja sekä kykenee tekemään näistä vaihtoehdoista perustellun valinnan.

Study materials

Woolfolk, A. 2007. (10. tai uudempi painos) Educational Psychology. Boston, Mass.: Allyn & Bacon. luvut 13 Creating learning environments ja 14 Teaching every student.

Lerkkanen, M-K. & Pakarinen, E. (2018) Opettajan merkitys oppimismotivaatiolle. Teoksessa K. Salmela-Aro (Toim.) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 181-196.

Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K., & Weaver, R. 2008. Reducing behavior problems in the elementary school classrooms. Practice guide. USA: National Center for Education Ecaluation and Regional Assistance. luettavissa: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf

Nurmi, J-E. 2013. Motivaation merkitys oppimisessa. Kasvatus, 5/2013, 548-554

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, erityisesti luvut 1-5 ja 9.

Savolainen, H., Närhi, V. & Savolainen, P. 2019. Myönteisten käyttäytymismallien tukeminen opetuksessa. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M-K. Lerkkanen, & T. Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: NMI, 194-205.

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luku 10, Opetus, vuorovaikutus ja oppiminen).

Ruohonen T. (toim.) Kielitietoisen opettajan opas. E-norssi. Soveltuvin osin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, opetustuntien pitäminen ja oppimistehtävien ja PROpen tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching