POMM1073 Music Education (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikillisen toiminnan, ilmaisun ja kuuntelun pedagogiikka, luovuus ja kulttuurikasvatus, omien musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen. Opettajuuden reflektointi musiikin opettamisen näkökulmasta.


Kurssi sijoittuu kaikille seitsemälle ydinosaamisalueelle.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa käyttää ja soveltaa erilaisia musiikin pedagogisia työtapoja
 • tunnistaa ja käyttää luovasti musiikin elementtejä
 • osaa hyödyntää koulun opetussuunnitelmaa
 • ymmärtää terveen äänenkäytön merkityksen ja osaa ohjata sen käyttöä
 • osaa ohjata musiikillista ilmaisua ja luovaa keksintää laulaen, soittaen ja liikkuen
 • ymmärtää musiikin oppiaineita yhdistävänä ja oppimista syventävänä laaja-alaisena tekijänä
 • osaa nuotinluvun perusteet ja osaa hyödyntää musiikkikasvatusteknologiaa
 • osaa rytmi-, melodia- ja sointusoittimen käytön perusteita ja osaa säestää helppoja koululauluja sointumerkeistä ja nuoteista
 • osaa hyödyntää musiikkia osallistavana työvälineenä erilaisten oppijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukena
 • osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä, hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan, ottaa vastuun oman musiikkisuhteensa kehityksestä ja musiikkipedagogisen ajattelunsa reflektoinnista
 • ymmärtää luovuuden, esteettisen kasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen merkityksen lapsen kehityksen näkökulmasta


Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Suurryhmä- ja pienryhmäopetus tulee suorittaa rinnakkain samana lukuvuonna.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, opintotehtävien tekeminen ja näyttösuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching