Master´s Degree Programme in Primary Teacher Education

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luokanopettajan maisteriohjelma sisältää seuraavat opinnot: kasvatustieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Luokanopettajan kelpoisuus (ks. asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttää kasvatustieteen maisterin (KM) tutkintoa (300 op), johon sisältyvät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (vähintään 60 op; ns. POM-opinnot) sekä opettajan pedagogiset opinnot harjoitteluineen (vähintään 60 op). Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu pakollisena sivuaineena opiskeltavan POM-kokonaisuuden ohella muita vapaasti valittavia opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää opintoja oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien ja yliopistojen tarjoamasta valikoimasta esimerkiksi siten, että tutkinto sisältää myös perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden tai erityisopettajan / erityisluokan-opettajan kelpoisuuden. Maisterintutkinto antaa valmiudet tieteellisille jatko-opinnoille.

Opetuskielinä voivat olla suomi ja englanti. Opettajankoulutuksessa kansainvälistymisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen integroituu opetussuunnitelman toimintakulttuuriin ja opiskeltaviin autenttisiin ilmiöihin.

Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmien (yht. 300 op) rakenne ja sisällöt: http://r.jyu.fi/rL5

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:


  • osaa arvioida ja vahvistaa asiantuntijuuttaan opettajuuden ydinosaamisalueilla
  • on rakentanut omaa kasvatusfilosofiaansa
  • pystyy jäsentämään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä integroiden erilaisia kokemuksellisia, tieteellisiä ja käytännöllisiä näkökulmia
  • osaa tunnistaa, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta sekä itsenäisesti että työyhteisön jäsenenä
  • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan
  • on hankkinut jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet.

Structure

Select all (84+ cr)