OKLS3149 Knowledge and Expertise: Teaching Practice 4 (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education, University of Jyväskylä Teacher Training School
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opetuskeskustelujen hyödyntäminen ja dialogisuus
Koulun toimintakulttuuri ja moniammatillinen yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyö


Ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen ja 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää opettajan ammatin vapauksia ja vastuita suhteessa kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan
  • osaa toimia ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä monialaisessa yhteistyössä
  • osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa perustella pedagogiset valintansa, arviointikäytänteensä sekä toimintansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
  • osaa kohdata oppilaiden moninaisuuden
  • omaa valmiudet luokanopettajan työhön

Description of prerequisites

Kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

1. Tirri, K. & Kuusisto, E. 2019. Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus, luvut 2-3, 4 (soveltuvin osin), 7-8 (s. 13-70, 82-83, 139-156). ISBN 978-952-345-041-7.

2. Moilanen, P. 2005. Opettaja kasvattajana. Johdatusta opettajan ammatin eettisiin kysymyksiin. Opetusmoniste. OKL. Jyväskylän yliopisto, luvut 4-8 ja 10 (s. 13-32, 36-38) (norssin sivuilla).

3. Lapinoja, K-P. 2006. Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä. Chydenius—instituutin tutkimuksia 2/2006. Jyväskylän yliopisto, s. 26-28, 130-131 (listaus 5 kohdasta), 135-140 (kohdasta Alistamista?), 145-168. (netissä). ISBN 951-39-2541-2.

4. Tynjälä, P. 2006. Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit. Teoksessa M. Hillilä & P. Räihä (toim.). Samalta viivalta 2. Jyväskylä: PS-Kustannus, 83-113. (netissä)

5. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi, s. 171-217. Saatavissa: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978

6. Mikola, M. 2011. Pedagogista rajankäyntiä koulussa. Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset. Jyväskylä Studies in Education, Psychology And Social Research 412. Jyväskylän yliopisto, luvut 2.3, 2.4, 3.2, 4.7, 5.6, 6.3 ja 7 (s. 35-49, 72-74, 168-169, 202-203, 232-233, 234-257). (netissä). ISBN 978-951-39-4348-6.

7. Moate, J. 2017. Language considerations for every teacher. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2017/language-considerations-for-every-teacher
JA
Helot, C., & Young, A. 2002. Bilingualism and language education in French primary schools: Why and how should migrant languages be valued?. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 5(2), 96-112.

TAI

Young, A. 2018. Language awareness, language diversity, and migrant languages in primary school. The Routledge Handbook of Language Awareness, 23-39.

8. Jokinen, S & Piipponen, S. 2009. Erilaisen oppijan tukeminen koulussa. Opetusmoniste. Normaalikoulu. Jyväskylän yliopisto. (norssin sivuilla)

Completion methods

Method 1

Description:
Yksilö- ja ryhmäohjaus ja oma opetus (suunnittelu, toteutus ja arviointi). Ilmiöpohjainen opetus ja erilaisten ilmiöiden tarkastelu. PROpen laatiminen.
Evaluation criteria:
Opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin laatu sekä luentoihin osallistuminen ja opintotehtävän laatu.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching