OKLKSO Advanced Studies in Education (80+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

 • kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden tutkiminen
 • kasvatusalan tieteellisen ja käytännöllisen tiedon hankinta ja arviointi
 • oma kasvatusfilosofia (PROpe-työskentely)
 • opetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • kasvatustieteellinen tutkimus, tutkimusmenetelmät ja raportointi

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
 • osaa tunnistaa, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • pystyy jäsentämään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä integroiden erilaisia kokemuksellisia, tieteellisiä ja käytännöllisiä näkökulmia
 • osaa kehittää työtään tavoitteellisesti ja tutkimusperustaisesti tulevaisuuteen suunnaten sekä hankkia jatkuvasti tehtäväalueella tarvittavaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa
 • kykenee opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • on rakentanut omaa kasvatusfilosofiaansa
 • osaa tehdä kasvatustieteellisen tutkimuksen, raportoida sen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun sekä on hankkinut tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet

Description of prerequisites

Kasvatustieteen aineopinnot

Structure

Select all (79–86 cr)