OKLS1109 Assessment as part of a teacher's work (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Arvioinnin ja palautteen merkitykset oppimisessa ja opettajan työssä
  • Arvioinnin pedagogiset, tieteelliset, eettiset, vuorovaikutukselliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • jäsentää ja tarkastella kriittisesti kokemuksiaan ja käsityksiään arvioinnin ilmiöistä teoreettisten käsitteiden avulla
  • soveltaa arvioinnin periaatteita käytännössä

Description of prerequisites

Kasvatustieteen aineopinnot

Literature

  • Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.
  • Ihme, I. 2009. Arviointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Ouakrim-Soivio, N. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Otava.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opiskelija osallistuu luennoille ja demoille sekä tekee itsenäiset tehtävät hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Opiskelija osallistuu luennoille ja tekee itsenäiset tehtävät hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching