OKLS3139 Knowledge and Expertise: Teaching Practice 3 (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

This course is replaced by OKLS3239.

Description

  • Opetuksen ja oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja palautteen anto
  • Ilmiöpohjainen ja eheyttävä opetus
  • Oppimisen tuki ja oppilashuolto
  • Koulun toiminta- ja arviointikulttuuri
  • Opetus monikulttuurisessa ja- kielisessä ympäristössä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia
  • ohjata, tukea ja reflektoida erilaisia oppimisprosesseja
  • arvioida oppimista ja antaa siitä palautetta
  • havainnoida ja eritellä koulun toimintakulttuurin piirteitä

Additional information

This course is replaced by OKLS3239. 

Description of prerequisites

OH1 ja OH2

Study materials

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (sivut 61-98) Saatavissa: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M. & Lepola, M. 2015. Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Luostarinen, A. & Nieminen, J. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (sivut 165-277)

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2017. Repullinen vinkkejä – Opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Otavan Opisto. Saatavissa: https://www.monialaiset.fi/

Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus: Helsinki. Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T. (Eds.). (2019). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Cummins, J. (2017). Multilingualism in Classroom Instruction: “I think it’s helping my brain grow”. Scottish Languages Review & Digest, 5. https://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/33/33-00%20CompleteIssue.pdf#page=9

Lehtonen, H. (2018). Monikielisyys näkyväksi. Audiovisuaalinen tuotos, Kasvatus ja koulutus. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=EgVwtEZahEY&t=1412s (Soveltavin osin)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opetusharjoittelu sisältää omaa opetusta (suunnittelu, toteutus ja arviointi), yksilö- ja ryhmäohjaukseen osallistumista ja PROpen työstämistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching