Master's Degree Programme in Education and Adult Education

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatustieteen maisterin tutkinnossa (120 op) opiskelija syventää kasvatustieteellistä ja aikuiskasvatustieteellistä osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen tiedon ja tutkimustiedon soveltamiseen tieteellisessä toiminnassa sekä tieteellisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen. Maisteriohjelmassa suoritetaan joko 

  • kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (80 op),
  • muut yhteiset opinnot (5 op) sekä 
  • vapaasti valittavat opinnot (35 op). Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (35 op), jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta.

Kasvatustieteen maisteriohjelma rakentuu keskeisten tutkimuksen painopistealueiden ympärille. Näitä ovat oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen ilmiöt työssä, perheessä ja digitaalisissa ympäristöissä.

Maisteritutkinnon opinnoista vähintään 10 opintopistettä suositellaan suoritettavaksi vieraalla kielellä. Kaikkien on kuitenkin suoritettava vähintään 5 op vieraskielisenä opetuksena.  Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan muulla kuin suomen kielellä.

Learning outcomes

Kasvatustieteen maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt viimeaikaiseen tutkimustietoon tutkinto-ohjelman painopistealueilla

  • hallitsee ihmistieteiden käytetyimmät laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja niiden sovellusalat

  • hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet ja osaa soveltaa niitä vastuullisesti ja eettisesti aineiston keruuseen, analyysiin ja tulosten raportointiin

  • osaa toteuttaa ja raportoida itsenäisesti tieteelliset kriteerit täyttävän tutkimuksen

  • hallitsee kasvatusalalla tarvittavat kieli- ja vuorovaikutustaidot

  • ymmärtää keskeisiä eettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa kasvatustieteellistä tietoa oman alan asiantuntijatehtävissä ja oppimisen ohjaamisessa

Structure

Select all (85+ cr)