KASSYV Advanced Studies in Education (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Syventävissä opinnoissa perehdytään kasvatustieteen ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten oppimiseen, työhön, perheeseen ja digitalisaatioon. Opinnoissa syvennytään sekä laadulliseen että määrälliseen ihmistieteiden tutkimusmetodologiaan. Syventävien opintojen tutkielman laajuus on 30 op

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan kasvatustieteen opiskelija:

  • on syventänyt asiantuntijuuttaan kasvatustieteellisistä ilmiöistä

  • osaa kriittisesti arvioida tieteellisen tiedon asemaa kasvatustieteen kentällä

  • hallitsee vastuullisen ja eettisen tutkimusmenetelmien käytön, tieteellisen tiedon tuottamisen ja tiedon kriittisen analysoinnin käytänteet

  • on saavuttanut itsenäisen tieteellisen työn edellyttämät valmiudet

  • omaa perustan kansainväliselle kasvatustieteellisen asiantuntijuuden ja identiteetin jatkuvalle kehittämiselle

Description of prerequisites

Aineopinnot

Additional information

Kasvatustieteen syventävät opinnot koostuvat sisältöopinnoista (20 op) ja tutkielmaopinnoista (40 op), tutkimusmenetelmäopinnoista (10 op) ja harjoittelusta (10 op).

Opiskelija voi sisällyttää syventävien opintojen sisältöopintoihin (20 op) oman valintansa mukaan
- 2 - 4 opintojaksoa (10 - 20 op) omia opintoja (AIKS/KASS/KAIS) sekä
- 0 - 2 opintojaksoa (0 - 10 op) tiedekunnan yhteisiä sisältöopintoja (ks. tiedekunnan lukuvuosittainen opintojaksotarjonta).


Structure

Select all (80 cr)