KASS062 Family Expertise in Educational Sciences and the Present Society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perheosaamisen alueet (esim. perheilmiön jäsentäminen, perhetutkimustiedon soveltaminen) ja käytännöt erityisesti kasvatustieteen konteksteissa; käytäntöjen tutkimusperustaisuus, taustalla olevat arvolähtökohdat ja lähestymistavat; perheiden selviytymiskyky ja hyvinvointi, interventio ja preventio, osallisuus sekä kokemusasiantuntijuus ja asiantuntijatieto; perhepolitiikka ja perheiden kasvuympäristöt.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa perhe-elämän haasteita ja ymmärtää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä niin Suomessa kuin kansainvälisesti
 • eritellä perheiden selviytymiskykyä ja hyvinvointia parantavia tekijöitä ja niiden edistämisen keinoja, joita voidaan soveltaa niin perheissä kuin perhepolitiikassa ja -palveluissa
 • tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti perheiden tukemiskäytäntöjä tutkimustietoon perustuen ja eri vaihtoehtojen rajoituksia ja mahdollisuuksia arvioiden ja eettiset näkökohdat huomioiden
 • soveltaa perhetietoa perheiden tukemisen kehittämiseksi esimerkiksi projekteissa, hankkeissa, järjestötoiminnassa ja julkisissa palveluissa
 • huomioida moninäkökulmaisuus ja eettisyys perheiden tukemisen yhteydessä 

Description of prerequisites

Aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Alla mainitut teokset ja muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


 1. Becvar Dorothy. S. (ed.) 2013. Handbook of Family Resilience. Springer. E-kirja.
 2. Kuczynski, L. (toim.) 2003. Handbook of dynamics in parent-child relations. Sage. OSAT: IV, V, VI: E-kirja.
 3. Lee, E., Bristow, J., Faircloth, C. & Macvarish, J. 2014. Parenting culture studies. Palgrave MacMillan. 
 4. Pitt-Catchoupes, M., Kossek, E.E. & Sweet, S. (toim.) 2008. The work and family handbook: multi-disciplinary perspectives and approaches
 5. Perhebarometrit
 6. Perhetilastot 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching