AIKSYA Advanced Studies in Adult Education (80+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Syventävissä opinnoissa perehdytään aikuiskasvatustieteen ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten oppimiseen, työhön, perheeseen ja digitalisaatioon. Opinnoissa syvennytään sekä laadulliseen että määrälliseen ihmistieteiden tutkimusmetodologiaan. Syventävien opintojen tutkielman laajuus on 30 op.

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan aikuiskasvatustieteen opiskelija:

  • on syventänyt asiantuntijuuttaan aikuiskasvatustieteellisistä ilmiöistä

  • osaa kriittisesti arvioida tieteellisen tiedon asemaa aikuiskasvatustieteen kentällä

  • hallitsee vastuullisen ja eettisen tutkimusmenetelmien käytön, tieteellisen tiedon tuottamisen ja tiedon kriittisen analysoinnin käytänteet

  • on saavuttanut itsenäisen tieteellisen työn edellyttämät valmiudet

  • omaa perustan kansainväliselle aikuiskasvatustieteellisen asiantuntijuuden ja identiteetin jatkuvalle kehittämiselle

Description of prerequisites

Aineopinnot

Additional information

Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot koostuvat sisältöopinnoista (20 op) ja tutkielmaopinnoista (40 op), tutkimusmenetelmäopinnoista (10 op) ja harjoittelusta (10 op).

Opiskelija voi sisällyttää syventävien opintojen sisältöopintoihin (20 op) oman valintansa mukaan
- 2 - 4 opintojaksoa (10 - 20 op) omia opintoja (AIKS/KASS/KAIS) sekä
- 0 - 2 opintojaksoa (0 - 10 op) tiedekunnan yhteisiä sisältöopintoja (ks. tiedekunnan lukuvuosittainen opintojaksotarjonta).


Structure

Select all (80 cr)