Teacher Education for Language Awareness and Multilingualism, Bachelor’s Degree Programme

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan kielen käytön sekä kielen oppimisen ja opettamisen perusilmiöitä.

Learning outcomes

- Hallitsee opettajan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön.

- Ymmärtää opettamisen eettisen luonteen

- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta oppimisen, erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta.

- Osaa tarkastella oppimista, opetusta ja monikielisyyttä kielitietoisesti sekä tukea oppijoiden monikielisyyttä ja osallisuutta

- Tuntee oppimisen, erityisesti kielen oppimisen prosessin perusilmiöitä ja erilaisia kielen oppimisympäristöjä

- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä opetusalan tehtävissä.

- Ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden
- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Structure

Select all (187+ cr)