SAXA1034 Grammar II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään aiemmin hankittua tietoa saksan kielen verbien taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Suoritustapaan sisältyvät kontaktiopetus ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset verbien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja
  • tuntee saksan sananmuodostuksen keskeiset ilmiöt
  • tuntee kielioppikuvauksen keskeisen terminologian sekä saksaksi että suomeksi
  • osaa analysoida saksankielisiä lauseita käyttäen kieliopillista terminologiaa
  • osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä

Additional information

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

Suositus ajoituksesta

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Suullinen ja kirjallinen viestintä II:n kanssa.


Description of prerequisites

Opintojakson suorittamisesta ennen edeltävää Kielioppi I -kurssia on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Compulsory prerequisites

Study materials

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio)

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen osallistuminen ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen.
Evaluation criteria:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Language:
German
Study methods:

Säännöllinen osallistuminen ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen.

Study materials:

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio)

Teaching