RUOSYVERI Advanced Studies in Swedish Language as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Ruotsin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
•on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
•tuntee hyvin alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan sekä soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
•osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
•osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen ruotsin kielellä
•osaa ja on motivoitunut toimimaan työelämässä oman alansa kehittäjänä

Structure

Select 60 cr / 75 cr