Primary and Subject Teacher Education in Science and Mathematics, Master's Degree Programme

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Department of Chemistry, Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Filosofian maisterin tutkinto Luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan maisteriohjelmassa antaa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten kemian tai matematiikan opettajan tehtäviin ja lisäksi luokanopettajan pätevyyden. Tutkinnon pääaine on joko kemia tai matematiikka. Opinnot takaavat oman tieteenalan (kemia tai matematiikka) syvällisen tuntemuksen ja valmiudet alan tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Koulutus antaa maisterille valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Maisterin tutkinto sisältää: opetettavan aineen (kemia tai matematiikka) syventävät opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisia opintoja, aineenopettajan pedagogiset aineopinnot, sekä vapaasti valittavia opintoja.

Learning outcomes

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut maisteri hallitsee kattavasti oman alansa (kemia tai matematiikka) käsitteistön ja keskeiset teoriat, sekä tuntee alan tieteellisen tiedon luonteen. Hän kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa ja sen opetuksen kehitystä alansa yleisjulkaisuista. Maisteri omaa laajan käsityksen siitä, miten luonnontieteet ja matematiikka liittyvät yksilön arkipäivään sekä osaa perustella niiden yhteiskunnallisen merkityksen. Hän osaa soveltaa kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan tuntemustaan kasvatus-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.

Maisteri omaa vahvan pedagogisen aineenhallinnan ja käsityksen kemian/matematiikan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja integroivissa oppimiskokonaisuuksissa itsenäisesti eri luokkatasoilla, ja toimia luonnontieteen ja matematiikan opetuksen asiantuntijana. Maisteri osaa analysoida ja hyödyntää alansa tutkimusta työnsä kehittämisessä.

Ohjelmasta valmistunut maisteri osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Hän on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Structure

Select all (90+ cr)