KEMS702 Concepts and Phenomena in Chemistry Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään kemian tietorakenteeseen, keskeisiin kemian peruskäsitteisiin ja ilmiöihin kemian perusopetuksessa ja lukiossa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, tutkimustietoon käsitteiden ja ilmiöiden oppimisesta, kestävän kehityksen periaatteisiin sekä kemian tehtävätyyppeihin ja niiden ratkaisumalleihin.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • hallitsee kemian opettajalta vaadittavan perus- ja lukiokemian aineenosaamisen.
  • osaa soveltaa kemian opetuksen tutkimustuloksia oman opettajuutensa kehittämiseen.
  • tuntee kemian oppimiseen liittyviä oppimisvaikeuksia.
  • kykenee analysoimaan kemian oppimiseen liittyviä syitä ja seurauksia, sekä luomaan toimintamalleja sekä soveltamaan työtapoja, joilla oppimisvaikeuksia ehkäistään.
  • kykenee soveltamaan pedagogista aineenhallinnan tutkimuskirjallisuutta opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Työelämätavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kemian tietorakenteen syyt ja seuraukset opetusta suunniteltaessa.
  • tuntee kestävän kehityksen periaatteet.
  • kykenee keskustelemaan kemian opetukseen liittyvistä kysymyksistä tietopohjaisesti.
  • kykenee analysoimaan ja laatimaan kemian tehtäviä osaamistavoitteita mukaillen.

Additional information

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

Description of prerequisites

Kemian perusopinnot

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssimateriaali koostuu osaksi englanninkielisestä kemian opetuksen tutkimuksen tieteellisistä julkaisuista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipistemäärästä.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Etätehtäviä, ryhmätöitä ja lähitapaamisiin valmistavia tehtäviä, sekä kotitentti. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta lähitapaamiset korvaavat lisätehtävät tulee olla tehtynä kurssin hyväksytysti suoritettaessa.

Teaching