Bachelor's Degree Programme in Social Sciences and Philosophy

Degree title:
Bachelor of Social Sciences
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot tarjoavat laaja-alaiset tiedot yhteiskunnasta, filosofiasta, yhteiskuntatieteiden teorioista, keskeisistä filosofisista ja yhteiskuntatieteellisistä käsitteistä sekä metodologisesta ajattelusta ja tutkimusmenetelmistä. Kandidaatin tutkinnosta saa valmiudet käyttää ja arvioida tätä tietoa ja osaamista kriittisesti. Kandidaatin tutkinnon aineopinnoissa opiskelija syventyy yhden tutkinto-ohjelman opintosuunnan perussisältöön ja samalla hahmottaa valitsemansa alan laajuuden ja rajat. Halutessaan opiskelija voi opiskella myös useamman tutkinto-ohjelmaan kuuluvan opintosuunnan opinnot. Opiskelijan on mahdollista liittää opintosuuntaopintoihinsa muiden opintosuuntien sisältöjä omien kiinnostuksen kohteittensa mukaisesti. Kandidaatin tutkinnon perusteella opiskelija kykenee soveltamaan eettisesti kestävällä tavalla omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän voi työskennellä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä ja hän osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti. Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet aloittaa maisteriopinnot opintosuuntana filosofia, sosiologia, politiikan tutkimus tai yhteiskuntapolitiikka. Filosofian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat kandidaattiopintojensa aikana määrättyjä kasvatustieteen opintoja.

Learning outcomes

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet käyttää ja arvioida opintojensa aikana hankkimaansa tietoa ja osaamista kriittisesti. Hän kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi eettisesti kestävällä tavalla. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä hakea kirjallista ja empiiristä tietoa sekä jäsentää ja arvioida valitsemalleen alalle olennaista tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän käyttää aiheen kannalta olennaisia tutkimusmenetelmiä, soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän hallitsee tieteelliset opintokäytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa tieteenalan asiantuntijaksi.

Structure

Select all (113+ cr)