FILA140 Philosophical Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit
- Kysymys oikeasta toiminnasta: velvollisuusetiikan keskeiset muodot
- Seurausetiikan keskeiset muodot
- Hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria ja välittämisen etiikka
- Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi ja objektivismi
- Soveltavan etiikan esimerkkikysymys

Suoritustavat

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu ja/tai verkkotentti

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä niistä tehtävät kirjalliset tehtävät TAI tentti. TAI verkkolukupiiri.

Arviointiperusteet

Opetuksesta on osallistuttava 100% (valinnan mukaan joko kontaktiopetukseen tai verkko-opetukseen).

Avoin yliopisto:
Kirjallinen työ tai tenttisuoritus tai aktiivinen osallistuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee normatiivisen ja metaetiikan ydinkysymykset ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevan filosofisen keskustelun pääpiirteet. Opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti eettisen harkinnan sisältöä ja muotoa, ja osaa soveltaa eettistä harkintaa tapausesimerkkeihin.

Literature

  • John Deigh: An Introduction to Ethics; ISBN: 9780521775977

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item