XYHY1002 Multilingual Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• monikielisyys ja -kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
• kaksi- ja monikielisyys poliittisena ja valtiollisena kysymyksenä
• monikielisen lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen kehittäminen

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• kykenee hyödyntämään alkuperäislähteitä osaamillaan kielillä
• on kehittänyt ja parantanut kykyään osallistua monikielisiin viestintätilanteisiin
• kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alan tekstiä eri kielillä
• on osoittanut valtionhallinnon kielitutkinnon mukaista vähintään tyydyttävää kirjallista että suullista osaamista toisessa kotimaisessa kielessä (suomenkielisille ruotsi) ja oman tieteenalan terminologian hallintaa
• ”Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.” (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Additional information

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item