XYHY1003 Research Communication Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• Oman alan tieteellisen tekstin konventiot
• Palaute kirjoitusprosessin eri vaiheissa
• Argumentoinnin kielellinen jäsentäminen
• Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen eri kielillä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa
• ymmärtää, että kirjoittaminen, esitelmän pitäminen ja omasta tutkimuksesta keskusteleminen ovat olennaisia osia tutkimuksessa
• osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaista tutkielmatekstiä
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä
• Opintojakson yhteydessä opiskelija suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
• on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Additional information

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item