YFIA2001 Qualitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmiä ja analyysimenetelmiä.Opintojakso sisältää aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä ja itsenäisenä työskentelynä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät.

Avoin yliopisto:
Ryhmätyöskentelyä verkossa ja kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi muodostuu pääosin kurssin aikana tehtävien kirjallisten tehtävien ja lopullisen harjoitustyön pohjalta. Lisäksi aktiivisuus harjoitustehtävän eri vaiheissa sekä palautteen hyödyntäminen voidaan huomioida arvioinnissa.

Avoin yliopisto:
Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalitieteissä käytettävät keskeiset laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät, kykenee soveltamaan niitä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.

Description of prerequisites

YFIA200 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item