YFIA2002 Quantitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin, kuten ristiintaulukointi, varianssianalyysi, korrelaatio sekä pääkomponetti- ja faktorianalyysi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti

Avoin yliopisto:
Ryhmätyöskentelyä ja kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
- Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Description of prerequisites

YFIA200 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item