FILA170 Logic (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Klassinen lause- ja predikaattilogiikka:
- Syntaksi
- Luonnollisen päättelyn järjestelmä; keskeisimmät käsitteet: looginen ja deduktiivinen seuraus
- Semantiikka
- Keskeiset metateoreettiset tulokset
Ydinideat logiikan filosofiasta sekä eräistä keskeisistä ei-klassisista logiikoista

Suoritustavat

Luentokuulustelu, tai tehtäväpaketti (kirjallinen työ)

Avoin yliopisto:
Kirjalliset tehtävät pohjautuen verkkoympäristössä oleviin luento-, harjoitus- ja esimerkkimateriaaleihin.

Arviointiperusteet

Opetuksesta on osallistuttava 100% (valinnan mukaan joko kontaktiopetukseen tai verkko-opetukseen).
Tentin tai tehtäväpaketin pistemäärästä 50% vaaditaan arvosanaan 1.

Avoin yliopisto
Kirjalliset työt arvioidaan arvosanalla hylätty, tai 1-5. Hyväksytyn arvosanan raja on 50% pisteistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä klassisen lause- ja predikaattilogiikan keskeiset käsitteet, tuntee todistamisen käsitteen, osaa kuvata keskeiset tulokset ja lähtökohdat sekä osaa laatia loogisen todistuksen standardilogiikassa. Opiskelija myös ymmärtää, miten tärkeimmät ei-klassiset logiikat eroavat klassisesta logiikasta sekä ymmärtää logiikan tutkimuksen merkityksen filosofiselle ajattelulle. Opiskelijan odotetaan opintojakson suoritettuaan kykenevän tulkitsemaan logiikan formalismeihin tukeutuvia filosofisia esityksiä sekä osaavan käyttää filosofisessa kirjoittamisessaan hyväkseen logiikan tärkeimpiä käsitteitä ja esitystapoja. Formaaleihin esityksiin opiskelija asennoituu ennakkoluulottomasti mutta kriittisesti punniten.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali (opettajan tuottamat luento-, esimerkki sekä harjoitusmateriaalit) ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item