FILA2003 Practicum (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Filosofisen kysymyksenasettelun ja ongelmanmuotoilun erityispiirteet
- Filosofisten käsitteiden, kantojen, argumenttien ja teorioiden luonne
- Filosofisen keskustelun rakenne ja osatekijät
- Filosofisen keskustelun suhde filosofian perinteeseen
- Filosofisen tutkimuksen suhde erityistieteisiin

Suoritustavat

Ohjatut praktikum-istunnot ja -keskustelut ohjaajan vuosittain määräämästä lukemistosta, aktiivinen osallistuminen praktikum-tapaamisiin. Mahdollisena vaihtoehtoisena suoritustapana tentti tai kirjallinen tehtävä, joista sovittava erikseen.

Avoin yliopisto
Ohjatut praktikum-istunnot ja –keskustelut (verkossa) ohjaajan määräämästä lukemistosta.

Arviointiperusteet

Minimiosallistumismäärä tapaamisiin: 80%.

Avoin yliopisto:
Aktiivinen osallistuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen työn tärkeimmät periaatteet ja käytännöt eli filosofisen keskustelun, vuoropuhelun, tekstitulkinnan ja kriittisen kysymyksenasettelun. Hän ymmärtää filosofisen tutkimuksen tärkeimmät erityispiirteet sekä erilaisia tapoja toteuttaa filosofian päämääriä. Hän on hankkinut kokemusta filosofisen keskustelun eri muodoista, mm. alustamisesta, kysymyksen muodostamisesta ja esittämisestä, puheenvuoron jäsentämisestä ja keskustelun johtamisesta. Opiskelija ymmärtää myös filosofisen työn suhdetta filosofian perinteeseen sekä erityistieteelliseen tutkimustyöhön.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item