XYHY1000 Academic Literacy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöitä eri kielillä (sis. tiedot, taidot, motivaatio, asenne ja eettisyys)
• viestintävarmuus
• ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittaminen
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• tieteellinen kirjoittaminen prosessina
• palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
• oman tieteenalan tekstien ominaispiirteitä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• tiedostaa viestinnän merkityksen oman alan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• on motivoitunut kehittämään omaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan eri kielillä
• tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
• on tutustunut erilaisiin tiedonhankintastrategioihin
• osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
• osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item