YFIA200 Qualitative and Quantitative Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Tutkimusprosessi
- Tutkimusasetelman laatiminen
- Yleisimmät laadulliset- ja määrälliset menetelmät
- Aineiston kerääminen ja valmiit aineistot
- Analyysitavat
- Tutkimusetiikka
- Tieteellinen kirjoittaminen

Suoritustavat

Kvalitatiivisten menetelmien luennot: Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Kvantitatiivisten menetelmien luennot: Kontaktiopetus ja/tai verkkokurssi ja kirjallinen tehtävä.

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja.

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto:
Kirjallinen työ

Learning outcomes

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item