YFIAINERI Intermediate Studies in Social Sciences and Philosophy as Optional Studies (40+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot valinnaisina opintoina

Description

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot muille kuin yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille koostuvat menetelmäopinnoista ja tieteenalan sisältöopinnoista. Päästäkseen yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman tiettyyn opintosuuntaan, tulee opiskelijan suorittaa kyseisen maisteriohjelman opintosuunnan määrittelemät menetelmä- ja sisältöopinnot aineopinnoissa.

Learning outcomes

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen tai filosofisen ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.

Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja teorioiden tarjoamista näkökulmista.

Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.

Opiskelijalla on valmiudet siirtyä maisteriopintoihin valitsemassaan opintosuunnassa.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Structure

Select min. 40 cr