YFIA200 Qualitative and Quantitative Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Menetelmäopintojen aineopintovaiheen opintojakso

Description

Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessiin, yleisimpiin sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistapohin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, niihin kytkeytyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Learning outcomes

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtia, eroja ja ominaispiirteitä. Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen ja hallitsee tutkimusprosessin yleisellä tasolla. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opintojakso antaa valmiuksia tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja ymmärtää sen sovellettavuutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Additional information

Luennot syyslukukaudella ja verkkokurssi kevätlukukaudella

Description of prerequisites

Esitietosuositukset koskevat Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijoita. 

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Description:
Jakso koostuu 30h luentoja (kvali ja kvanti) sekä oppimistehtävästä (kvali) ja tentistä (kvanti). Mahdollinen kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä. Luennot opetetaan syyslukukaudella ja verkko-opetus kevätlukukaudella.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien oppimistehtävään (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien tenttiin (50%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching