FILA140 Philosophical Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit
- Kysymys oikeasta toiminnasta: velvollisuusetiikan keskeiset muodot
- Seurausetiikan keskeiset muodot
- Hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria ja välittämisen etiikka
- Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi ja objektivismi
- Soveltavan etiikan esimerkkikysymys

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee normatiivisen ja metaetiikan ydinkysymykset ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevan filosofisen keskustelun pääpiirteet. Opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti eettisen harkinnan sisältöä ja muotoa, ja osaa soveltaa eettistä harkintaa tapausesimerkkeihin.

Literature

  • John Deigh: An Introduction to Ethics; ISBN: 9780521775977

Completion methods

Method 1

Description:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu ja/tai verkkotentti
Evaluation criteria:
Opetuksesta on osallistuttava 100% (valinnan mukaan joko kontaktiopetukseen tai verkko-opetukseen).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching