YFIA2001 Qualitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Opintojakso sisältää aineiston analysointiin liittyviä harjoituksia ja itsenäisen harjoitustyön tekemisen. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä. Kurssilla harjoitellaan aineiston käsittelyä ja analyysin ja tutkimustekstin kirjoittamista. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot soveltaa keskeisiä sosiaalitieteissä käytettäviä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida erilaisten aineistojen ominaisuuksia sekä niiden käyttöä. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti. 

Description of prerequisites

YFIA200 tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi tapahtuu itsenäisesti tai parityönä tehtävän harjoitustyön, itsearvioinnin ja osallistumisen perusteella.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely, vain sivuaineopiskelijoille
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching