Bachelor's Degree programme in Physics

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

-

Learning outcomes

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Hän osaa tehdä luonnonilmiöitä koskevia havaintoja ja mittauksia sekä kuvata niitä kvantitatiivisesti sekä käyttää numeerista matematiikkaa ja mallintamista fysiikan ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa hankkia, arvioida ja soveltaa fysiikkaa koskevaa tieteellistä tietoa sekä laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman. Hän osaa työskennellä ryhmässä ja työyhteisössä käyttäen monipuolisesti vuorovaikutustaitoja.

Structure

Select all (171+ cr)