FYSP1081 Laboratory Work in Basic Studies 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksojen Mekaniikan perusteet sekä Värähtelyt ja termodynamiikka aihepiireihin liittyviä mittaustekniikoita; Mittausten suunnittelu, toteutus ja dokumentointi; Mittaustulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi; Kokeellisen tutkimuksen raportointi.

Suoritustavat

Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet, laboratoriotyö, kirjalliset työt (mittaussuunnitelmat, mittauspöytäkirjat, työselostukset).

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. kirjalliset työt). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Hän osaa myös laatia mittauspöytäkirjan, jonka perusteella pystytään ymmärtämään ja tarvittaessa toistamaan tehdyt kokeet. Hän osaa tulkita kokeellisia havaintoja ja arvioida niiden luotettavuutta sekä tuottaa tuloksista graafista esitystä. Hän osaa kirjoittaa kokeellisesta tutkimuksesta yksinkertaisen raportin noudattaen tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä (tekstin rakenne, lähteiden käyttö, tulosten esittäminen yms.) ja erityisesti soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita omassa tutkimuksessaan. Hän osaa soveltaa tietokoneen käytön perustaitoja (datankeruu, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely) kokeellisessa työskentelyssä.

Additional information

Ajankohta syys- tai kesälukukausi.

Study materials

Laboratoriotöiden työohjeet.

Literature

  • Olli Aumala. Mittaustekniikan perusteet. ISBN: 978-9516723214. Helsinki: Otatieto, 2006.; ISBN: 978-9516723214
  • John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. ISBN: 978-0-935702-42-3. Sausalito, California: University Science Books, 1997.; ISBN: 978-0-935702-42-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching