FYSP1020 Waves and Thermodynamics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Värähtelyliike, harmoninen värähtelijä, heilurit; Virtausmekaniikkaa, hydrostaattinen paine, noste, Bernoullin yhtälö; Aaltoliikeoppia, interferenssi, seisovat aallot, ääniaallot; Lämpötila, lämpömäärä ja lämpökapasiteetit; Ideaalikaasun tilanyhtälö, kineettistä kaasuteoriaa; Termodynaamiset tilamuutokset, pääsäännöt; Lämpökoneet, Carnot’n kierto; Entropia.

Suoritustavat

Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet, harjoitustehtävät, projektityö, tentti.

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. harjoitustehtävät, projektityö ja tentti). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tunnistaa ehdot harmoniselle värähtelylle ja soveltaa värähtelyliikkeen dynamiikkaa yksiulotteisissa tilanteissa. Opiskelija osaa ratkaista pelkistettyjä staattisia ja dynaamisia ongelmia ideaalisille, laminaarisesti virtaaville fluideille. Opiskelija osaa myös soveltaa superpositioperiaatetta pitkittäisissä ja poikittaisissa yksi- ja kaksiulotteisissa aaltoliikkeissä. Hän osaa luetella termodynamiikan pääsäännöt, tärkeimmät termodynaamiset prosessit ja soveltaa niitä lämpökoneiden tarkasteluun sekä luetella ideaalikaasun ja kiinteän aineen termodynaamisia ominaisuuksia ja perustella niitä materian mikroskooppisella rakenteella.

Additional information

Ajankohta syyslukukauden 2. periodi.

Study materials

Verkkomateriaali, opetusvideot.

Literature

  • Randall D. Knight. Physics for Scientists and Engineers - A Strategic Approach with Modern Physics. ISBN 978-0-13-394265-1. Harlow, Essex: Pearson Education, 2017.; ISBN: 978-0-13-394265-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching