Bachelor's Degree Programme in History

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta opetusta ja opiskelua profiloivat yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineet tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Kandidaatintutkinnossa historian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopinnoissa tavoitteena on historiantutkimuksen keskeisten periaatteiden ja historiallisen tiedon luonteen ymmärtäminen. Niissä käsitellään kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleistä historiallista kehitystä. Aineopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen eri osa-alueisiin ja opitaan soveltamaan historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja. Lisäksi tutkintoon kuuluu viestintä- ja kieliopintoja, yleisopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

-hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
-hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
-arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
-hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
-osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
-tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Structure

Select all (180+ cr)