VAAKOK Professional Studies in Early Childhood and Preschool Education (75+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeiset käsitteet ja toimintatavat; lapsen varhaiskasvatussuunnitelma; pienen lapsen kehitys ja kehitystä tukeva vuorovaikutus; pienryhmätoiminnan sekä esiopetuksen tavoitteet, sisällöt, suunnittelu ja arviointi; alkuopetuksen keskeiset sisällöt; lastenkirjallisuus; lapsen kielen kehitys; draamakasvatus; kuvataidekasvatus ja mediailmaisu; musiikkikasvatus; liikuntakasvatus; taito- ja taideaineiden integrointi; matemaattiset käsitteet; tiede- ja teknologiakasvatus; kestävän elämäntavan kasvatus; kolmiportainen tuki; yksilöllisen tuen muodot ja keinot; lapsen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys; lasten terveydenhoito; varhaiskasvatustyön moraaliset ja eettiset lähtökohdat; kulttuurinen moninaisuus; kasvatusyhteistyö; perhe; monialainen yhteistyö.

Learning outcomes

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee työtään ohjaavan lainsäädännön ja eettiset periaatteet

  • hallitsee suunnittelua ohjaavat asiakirjat ja arviointimenetelmien käytön, sekä osaa soveltaa niitä pedagogisessa toiminnassaan

  • kykenee soveltamaan keskeisiä kehitys- ja oppimisteorioita sekä omaa käyttöteoriaansa kasvatustyössään

  • ymmärtää varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä osaa soveltaa oppimaansa osana jatkuvasti muuttuvia toimintaympäristöjä

  • ymmärtää varhaiskasvatuksen sisältöjen (muun muassa kieli, matematiikka ja STEAM, taito- ja taideaineet) merkityksen lapsen tasapainoiselle kehitykselle, kasvulle ja oppimiselle

  • ymmärtää leikin merkityksen keskeisenä osana lapsen oppimista ja osaa hyödyntää leikkiä pedagogisesti

  • osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida, dokumentoida ja kehittää toimintaa tavoitteena kokonaisvaltainen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen

  • osaa toimia kasvatusyhteistyössä vanhempien ja moniammatillisten verkostojen kanssa

  • kykenee kriittisesti reflektoimaan ja kehittämään sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa. 

Structure

Select all (73–76 cr)