VAAM1310 Visual Arts and Media (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kuvataidekasvatuksen tavoitteet ja menetelmät, varhainen kuvallinen ilmaisu, keskeiset kuvataiteen tekniikat ja materiaalit, varhaiskasvatuksen opettaja kuvataide- ja mediakasvattajana, monilukutaito, mediakasvatus, mediakulttuuri, digitaaliset teknologiat varhaiskasvatuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja arvioida visuaalista ja digitaalista kulttuuria varhaiskasvatuksen näkökulmasta
  • tuntee kuvataide- ja mediakasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät
  • on perehtynyt kuvataiteen ja mediailmaisun keskeisiin työtapoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin sekä osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksessa
  • on perehtynyt tapoihin hyödyntää pedagogisesti ja vastuullisesti digitaalisia teknologioita varhaiskasvatuksessa
  • tunnistaa lasten kuvallisen ilmaisun ja mediailmaisun erityispiirteet
  • osaa tukea lasten media- ja kuvallista ilmaisua digitaalisten teknologioiden avulla.

Study materials

Salminen, A., Koskinen, I. 2005. Pääjalkainen: kuva ja havainto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Soveltuvin osin.

Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. 2014. Musta tuntuu punaiselta. Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten Keskus.

Pääjoki T. 2016. Lasten taiteellinen toimijuus. Teoksessa: Hujala, E. & Turja, L. (toim.)

Varhaiskasvatuksen käsikirja. 3. painos. s. 111-123. Jyväskylä: PS-kustannus.

Mertala, P. & Salomaa, S. 2016. Kasvatuskeskeinen näkökulma varhaisvuosien mediakasvatukseen. Teoksessa L. Pekkala, S. Salomaa & S. Spisak (toim.) 2016. Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016, s. 154-175. Saatavilla: https://kavi.fi/fi/monimuotoinenmediakasvatus

Mustola, M. & Rissanen, M.J. 2017. Mediaympäristö. Teoksessa M. Koivula, A. Siippainen & P. Eerola-Pennanen (toim.) 2017. Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino, s. 307-314.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luennoille, pienryhmäopetukseen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Arvosana koostuu kontaktiopetukseen osallistumisesta ja oppimistehtävistä/tentin arvosanasta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching