VAAM1221 Preschool pedagogy (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Esiopetuksen historia, lainsäädäntö ja asiakirjat ; esiopetusikäisten leikin ja oppimisen ohjaaminen ; esiopetuksen oppimisympäristön järjestäminen; tavoitteet, suunnittelu ja arviointi esiopetuksessa ; opetussuunnitelmaprosessi ; siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen; alkuopetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi ; lasten osallisuuteen perustuva pedagogiikka; Vaka ePortfolio-työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee esi- ja alkuopetusta ohjaavat opetussuunnitelmat
  • ymmärtää opetussuunnitelmaprosessin
  • ymmärtää esiopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityispiirteet, yksilöllisen tuen näkökulmat sekä lapsen osallisuuden merkityksen
  • tunnistaa ja toteuttaa laadukkaan pedagogisen vuorovaikutuksen periaatteita ja ryhmänohjaustaitoja sekä kielellistä ohjausta
  • osaa ohjata esiopetusikäisen lapsen oppimisprosessia (havainnointi, suunnittelu, dokumentointi, ohjaaminen ja arviointi) opetussuunnitelmaan pohjautuen
  • osaa huomioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeet
  • osaa tarkastella varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta joustavana pedagogisena jatkumona
  • ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan roolin kolmiportaisen tuen järjestämisessä.         

Study materials

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021. Opetushallitus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Helsinki: Opetushallitus. (1. ja 2. luokkia koskevat sivut) 

Rantavuori, L. (2019). Kohti relationaalista asiantuntijuutta joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Tampereen yliopisto. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching