VAAM1211 Early Childhood Pedagogy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat; varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeiset käsitteet ja toimintatavat; varhaiskasvatuksen aloitus ja siirtymät; päivärytmi ja lapsen arki varhaiskasvatuksessa; pienen lapsen kehitystä tukeva pedagoginen ja laadukas vuorovaikutus; pienen lapsen leikki ja leikin ohjaaminen; pedagogisen toiminnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi; varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä, Vaka ePortfolio-työskentely

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa hyödyntää varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja pedagogisessa toiminnassa
  • tietää varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeiset käsitteet, toimintatavat ja pedagogiset periaatteet
  • kykenee tarkastelemaan oppimis-, vuorovaikutus- ja hoidon tilanteita lapsen ja erilaisten ryhmien näkökulmasta
  • osaa ohjata lasten leikkiä ja ymmärtää leikin pedagogisen merkityksen lasten keskinäisenä toimintana sekä lapsen kehityksessä, vertaissuhteiden rakentumisessa ja oppimisessa
  • ymmärtää, että pedagoginen toiminta muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta
  • tunnistaa laadukkaan pedagogisen vuorovaikutuksen ja myönteisen ilmapiirin merkityksen pedagogisessa toiminnassa
  • osaa havainnoida, suunnitella, ohjata, dokumentoida ja arvioida osallisuutta tukevaa sekä lapsilähtöistä pedagogiikkaa
  • kykenee hyödyntämään arviointia oman ammatillisen kasvun välineenä sekä soveltamaan opittuja asioita uudessa tilanteessa
  • tuntee varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän

  • kehittää omaa pedagogista ajatteluaan tutustumalla keskeisiin vaihtoehtopedagogisiin ajattelutapoihin ja periaatteisiin.

Study materials

Koivula, Siippainen, Eerola-Pennanen (toim.) 2017. Valloittava Varhaiskasvatus. Luvut 1-2; 6; 9-10; 13; 15-16; 17. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018). Helsinki: Opetushallitus.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja lapsiryhmätyöskentelyyn, luentopäiväkirjan tekeminen, oppimistehtävien/tentin suorittaminen hyväksytysti. Arvosana perustuu oppimistehtäviin/tenttiin ja aktiiviseen osallistumiseen lapsiryhmäharjoittelussa.
Select all marked parts

Method 2

Description:
uusintatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching