VAAM1250 Collaboration with Families and Multiprofessional Partners (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatusyhteistyö; perhe, vanhemmuus ja perheen arki; monialainen yhteistyö käsitteenä ja varhaiskasvatuksen käytäntöinä; sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki; dialogisuus; lasten ja perheiden palvelujärjestelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee vanhempien kanssa toteutettavan kasvatusyhteistyön perusteita ja toimintatapoja 
  • tiedostaa perhemuotojen moninaisuuden 
  • ymmärtää perheen merkityksen kasvatusyhteistyössä 
  • saa valmiuksia kohdata erilaisia vanhempia ja toteuttaa kasvatusyhteistyötä 
  • ymmärtää lapsen ja perheen osallisuuden merkityksen monialaisessa yhteistyössä
  • hallitsee monialaisen yhteistyön perusteita 
  • on perehtynyt yhteistyöhön liittyvään lainsäädäntöön 
  • tuntee lasten ja perheiden keskeiset palvelujärjestelmät 
  • kykenee tukemaan perheitä erilaisissa haastavissa tilanteissa 
  • tiedostaa oman asiantuntijuutensa merkityksen ja osaa toimia erilaisissa monialaisissa    verkostoissa yhdessä muiden asiantuntijoiden sekä lasten ja perheiden kanssa.

Study materials

ALASUUTARI, M. 2010. Suunniteltu lapsuus. Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Tampere: Vastapaino. 

HUTTUNEN, S. 2017. Vanhemmat verkostoneuvotteluissa. Lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. (soveltuvin osin) 

MAHKONEN, S. 2018. Vuoden 2018 Varhaiskasvatuslaki. Hki: Edita. (soveltuvin osin) TAI 

SEIKKULA, J. & ARNKIL, T.E. 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 

PÄRNÄ, K. 2012. Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina. Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 341. Turun yliopisto. Soveltuvin osin. 

Artikkeleita ja kirjallisuutta sopimuksen mukaan.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tentti ja/tai oppimistehtävät. Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtävään ja aktiiviseen osallistumiseen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching