VAAM3019 Practice Period I (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lapsi yksilönä ja vertaisryhmässä; pedagoginen havainnointi, suunnittelu, ohjaus, dokumentointi ja arviointi; käyttöteoria; vuorovaikutus, oppimisympäristöt; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; Vaka ePortfolio-työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa lapsen erilaisia kasvu- ja oppimisympäristöjä sekä varhaiskasvatuksen opettajan työn moniulotteisuutta
  • ymmärtää ja osaa käyttää eri tasoisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia pedagogisena työvälineenä
  • osaa havainnoida, suunnitella, ohjata, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöissä
  • osaa hyödyntää lapsen kehityksen, yksilöllisyyden ja vertaisryhmän tuntemusta pedagogisen toiminnan lähtökohtana
  • osaa toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä lasten ja työtiimin jäsenten kanssa
  • tunnistaa kasvatuksen ja opetuksen taustalla vaikuttavia oppimisteoreettisia ajattelu- ja toimintamalleja
  • rakentaa ja reflektoi omaa pedagogista asiantuntijuuttaan sekä sen kehittymistä.

Description of prerequisites

VAAM1211 Varhaisvuosien pedagogiikka (suoritettu kokonaan), VAAM1221 Esi-ja alkuopetuksen pedagogiikka (suoritettu kontaktiopetuksen osuus).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjauskeskusteluihin, työskentely päiväkodissa ja annettujen tehtävien ja portfolion tekeminen. Arviointi perustuu portfolioon ja ohjauskeskusteluihin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching