VAAM1240 Supporting Child’s Development and Learning (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tuen suunnittelun prosessi, kolmiportainen tuki, tuen toteuttamisen muodot, pedagoginen dokumentointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimisen havainnoinnin, suunnittelun ja arvioinnin prosessin
  • perehtyy yhden lapsen tuen havainnointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin käytännössä
  • oppii tekemään ja kirjaamaan täsmällisiä havaintoja lapsesta sekä suunnittelemaan tuen muotoja ja menetelmiä
  • tiedostaa oman suhteensa erityisyyteen.

Additional information

Opintojakson oppimistehtävää varten tarvitset havainnoitavaksi varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevan lapsen, jolle tarjotaan varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kontaktin voit saada esimerkiksi perusharjoittelun (VAAM3019) tai omien kontaktiesi kautta. Tämän vuoksi opintojakso suositellaan suoritettavaksi esimerkiksi harjoittelun yhteydessä.

Study materials

HEISKANEN, N. (2019). Tuen prosessit ja lähtökohdat. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala (toim.) 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 95-118. 

HEISKANEN, N., ALASUUTARI, M. & VEHKAKOSKI, T. (2018) Positioning children with special educational needs in early childhood education and care documents. British Journal of Sociology and Education 43 (6), pp. 827-843. 

MÄÄTTÄ, P. & RANTALA, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoituksia ratkomassa. 2. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Soveltuvin osin) 

SANDBERG, E. 2021. Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisäksi lista oppimistehtävässä hyödynnettävästä kirjallisuudesta annetaan kontaktiopetuksessa tehtävän ohjeistuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luennoille, pienryhmäopetukseen sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen. Arvosana muodostuu oppimistehtävästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching