VAAM1350 Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lapsen kielen kehitys ja varhainen vuorovaikutus, kielitietoisuus, äidinkielen ja vieraan kielen opetus, suomi toisena kielenä -opetus, monilukutaito.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot lapsen kielen kehityksestä ja vuorovaikutuksesta
  • ymmärtää kielitietoisuuden merkityksen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • osaa tukea lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia toteuttamalla kielikasvatusta monikielisissä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ympäristöissä
  • osaa tarkastella monilukutaitoa ja soveltaa sen lähtökohtia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Study materials

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielenkehitys. Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Jyväskylä: PS-Kustannus. Soveltuvin osin. (e-kirja).

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja aktiiviseen läsnäoloon opetuksessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching