VAAM1330 Physical Education (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • fyysisen aktiivisuuden merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja oppimiselle sekä hyvinvoinnille,
 • liikuntakasvatuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä kasvattajan havainnointi- ja ohjaustaitojen harjaannuttaminen,
 • lasten havaintomotoristen ja motoristen perustaitojen monipuolinen harjaannuttaminen sisällä ja ulkona erilaisissa toimintaympäristöissä, niin lasten omaehtoisissa kuin ohjatuissa liikunta- ja leikkituokioissa kaikkina vuodenaikoina,
 • hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn merkitys kasvattajan työssä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntakasvatusta säätelevien asiakirjojen sisällöt
 • tietää Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sisällön
 • on perehtynyt liikuntakasvatuksen tavoitteisiin ja ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa 
 • osaa toteuttaa suunnitelmallista, tavoitteellista sekä monipuolista liikuntakasvatusta kaikkina vuodenaikoina 
 • on perehtynyt lapsen motoriseen kehitykseen ja osaa tukea lasten motoristen taitojen kehittymistä 
 • osaa havainnoida lasten motorisia taitoja sekä lapsen fyysistä aktiivisuutta 
 • osaa järjestää liikkumiseen mahdollistavaa toimintaympäristöä
 • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida sisä- ja ulkoliikuntaa eri-ikäisille lapsille sekä hallitsee erilaisia liikunnan ohjaamisen menetelmiä
 • ymmärtää ergonomian ja toimintakyvyn merkityksen työssä jaksamisessa.

Study materials

Sääkslahti, A. 2018. Liikunta varhaiskasvatuksessa. 2., uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (E-kirja: https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-830-7) 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:21. 

Artikkeleita ja muuta materiaalia sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävän/tentin hyväksytty suorittaminen.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtävään/tenttiin ja aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching