VAAM1361 Education for sustainable development, environmental phenomena and STEAM (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kestävän elämäntavan kasvatuksen tavoitteet, käsitteet, sisällöt ja menetelmät varhaiskasvatuksessa; STEAM-toiminnan käsitteet, tavoitteet ja sisällöt varhaiskasvatuksessa; lapsen kyselevän ja tutkivan ajattelun kehittymisen tukeminen; leikki, tutkiminen ja kokeilu STEAM-toiminnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kestävän elämäntavan kasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta 
  • tuntee STEAM-lähestymistavan keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä 
  • hallitsee lasten tutkivan, innovatiivisen ja ongelmanratkaisuun tähtäävän toiminnan ohjaamisen perusteet sekä osaa tukea käsitteellisen ajattelun kehittymistä 
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kestävän elämäntavan mukaista STEAM
  • toimintaa erilaisissa varhaiskasvatuksen ympäristöissä 
  • osaa soveltaa leikinomaisuuteen ja toiminnalliseen oppimiseen perustuvia menetelmiä ohjauksessaan.

Study materials

Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Luvut 13-15, 178 –220. Jyväskylä: PS-kustannus.

BRUNTON, P. & THORNTON, L. 2010. Science in the early years. Building firm foundation from birth to five. Lontoo: Sage. 

Artikkeleita ja tutkimusraportteja sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävä/tentti. Arviointi perustuu oppimistehtävään/tenttiin.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching