VAAM3020 Practice Period II (8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kokonaisvaltainen pedagoginen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi; kasvatusyhteistyö;  oman asiantuntijuuden syventäminen; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; pedagoginen kehittämistyö ja sen ohjaaminen; kasvattajatiimin pedagoginen johtaminen; Vaka ePortfolio-työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää varhaiskasvatuksen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet pedagogiikan lähtökohtana 
  • osaa hyödyntää monipuolisesti eri tasoisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia pedagogisena työvälineenä 
  • osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista kokonaisvaltaisena pedagogisena jatkumona 
  •  syventää ymmärrystään erilaisista varhaiskasvatuksen arviointimenetelmistä 
  •  ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan vastuun perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja osallisuuden tukemisessa 
  • osaa toimia pedagogisena asiantuntijana kasvatusyhteisössä sekä tiimin jäsenenä ja pedagogisena johtajana.

Additional information

Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus-opintojakso suoritetaan joko kokonaan tai soveltuvin osin samaan aikaan syventävän harjoittelun kanssa. 

Description of prerequisites

VAAM3019 Perusharjoittelu suoritettu kokonaan, VAAM1211 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka suoritettu kokonaan, VAAM1221 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka suoritettu kokonaan. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjauskeskusteluihin, työskentely päiväkodissa, annettujen tehtävien ja portfolion tekeminen. Arviointi perustuu portfolioon ja ohjauskeskusteluihin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching