Master's Degree Programme in Music Education

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelman opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen. Opinnoista saa valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja tekemiseen sekä jatko-opintoihin.

Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen. Filosofian maisterin tutkinto yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä vapaan sivistystyön ym. opetustehtäviin.

Maisterin tutkintoon kuuluu oppiaineen lisäksi muita opintoja, esimerkiksi toisen opetettavan aineen perus- ja/tai aineopintokokonaisuus tai vastaava määrä muita opintoja. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu opintoihin.

Kansainvälistymistä edistää osallistuminen englanninkieliseen opetukseen yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella

- osaa luoda uutta tietoa ja toimia globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä

- osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä ja osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa

- hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot

- arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

- osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan


Musiikkikasvatuksen valmiudet

Opiskelija

- hallitsee monipuolisesti musiikkikasvatukselle keskeiset musiikilliset ja pedagogiset taidot

- ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta ja osaa soveltaa tätä tietämystä musiikkikasvattajan työssä

- tuntee syvällisesti valitsemaansa musiikkikasvatukselliseen kysymykseen liittyvää ilmiökenttää ja osaa soveltaa tietämystään musiikkikasvattajan työssä

- tunnistaa opetussuunnitelmien asettamat velvoitteet musiikin opetustyölle

- osaa arvioida ja soveltaa valitsemiaan tutkimusmenetelmiä musiikkikasvatuksen erityiskysymysten tutkimisessa

- osaa tuottaa ja viestiä uutta musiikkikasvatukseen liittyvää tietoa suomeksi ja englanniksi, ja toimia oman alansa kehittäjänä

- omaa valmiudet oman musiikillisen, pedagogisen, ja tieteellisen asiantuntijuutensa kehittämiseksi edelleen

Structure

Select min. 120 cr