MKAS2004 Pedagogy of multicultural music education and music history (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Analyyttisia kuvauksia musiikin merkityksestä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, niiden kriittistä tarkastelua ja mahdollisia sovellutuksia koulun musiikinopetukseen. Pedagogisen materiaalin tuottamista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja pedagogisten sovellutusten tekemiseen monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ja musiikin historian eri osa-alueilla

- kehittää omaa laaja-alaista opettajuuttaan, laaja-alaista muusikkouttaan sekä laaja-alaista pedagogista ja tieteellistä osaamistaan

- yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä pedagogispainotteisten aihepiirien luomiseksi

- hyödyntää musiikkiteknologian mahdollistamia sovellutuksia maailman musiikkikulttuurien ja musiikin historian opetuksessa

- laatia maailman musiikkikulttuureihin ja musiikin historiaan liittyvää oppimateriaalia kouluopetusta varten

- kehittää luomaansa laaja-alaista opettajuuttaan jatkuvan uudelleen arvioinnin pohjalta

Additional information

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Study materials

- Bakan, M.B (2013/2019): World Music - Traditions and Transformations (verkkomateriaaleineen)

- Schippers, H (2010): Facing The Music - Shaping Music Education From A Global Perspective

- Muu kurssin yhteydessä jaettu oppimateriaali

Literature

  • Bakan, M.B (2013/2019): World Music - Traditions and Transformations
  • Schippers, H (2010): Facing The Music - Shaping Music Education From A Global Perspective

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja demonstraatioihin sekä koulutyöskentely ja opetusmateriaalin laatiminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching